Verimlilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik ilkelerinden yola çıkan araştırma geliştirme çalışmalarımız, yarattığımız ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri gözeten ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesiyle karbon ayak izimizin azaltılmasını, sürdürülebilir üretim teknolojileri geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu amaçla, Ar-Ge projeleri bazında TÜBİTAK, TÇMB ve üniversitelerin inşaat, kimya, makine, endüstri, malzeme ve jeoloji mühendisliği bölümleri, müşteriler ve tedarikçilerle projeler bazında işbirliği yapılarak teknik ve akademik donanım artırılmaktadır.

Özellikle, yenilenemeyen birincil yakıt ve doğal hammaddeler yerine alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımına yönelik Ar-Ge projeleriyle doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması yönünde çaba sarf edilmektedir.

Endüstriyel simbiyoz konulu Ar-Ge faaliyetleriyle pek çok farklı endüstrinin yan ürünü ya da atığı çimento üretim sürecinde değerlendirilerek hem birincil kaynak kullanımının azaltılması hem de ilgili atıkların olumsuz çevresel etkilerinin giderilmesine katkı sağlanmaktadır.

Çimento içerisindeki katkı miktarının artırılmasına ve katkılı çimento kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla çimento üretim prosesi kaynaklı sera gazı emisyonlarında azaltım sağlayan çevreci ürünler geliştirilmektedir.

Ayrıca şehirlerdeki yoğun araç trafiğinden kaynaklanan NOx kirliliğini azaltma özelliğine sahip ve kendi kendini temizleyen yeni çimento ürünleri üzerinde çalışılmaktadır.