OYAK Çimento, meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine sağladığı staj olanağıyla öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken, şirketin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefler.

Stajyer alımları yılda iki dönem olup öğretim yılının başında meslek lisesi öğrencileri, yaz döneminde ise meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere staj imkanı sağlanır.

 • Meslek Liseleri Staj Koşulları

  3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU STAJ KABUL KOŞULLARI VE SUNULAN İMKANLAR

  • Zorunlu staj başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.
  • İdari Bölümler için Meslek Lisesi ve Çok Programlı Liselerden, (muhasebe, ticaret, iletişim, büro yönetimi ve sekreterlik vb), Teknik Bölümler içinse Bilgisayar Bölümü hariç Endüstri Meslek Lisesi (Mekanik, Elektrik-Elektronik, Torna-Tesviye; Metal İşleri vb.) öğrencileri staja kabul edilmektedir.
  • Staja kabul edilen öğrencilerin "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Hastalık Sigortası" sigorta primleri ilgili okullar tarafından staj dönemini kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Okullar tarafından sigorta yaptırılmayan öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmemektedir.
  • Şirketlerimiz, staja kabul edilen öğrencilere bir öğün öğle yemeği ile servis imkanı sunmaktadır.
  • Şirketimizce öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili koruyucu malzeme (Baret, maske, kulak tıkacı vb.) verilmektedir.

  BAŞVURU EVRAKLARI

  • Stajın zorunlu olduğuna dair okuldan alınacak bir yazı (staj başlangıç – bitiş tarihi belirtilmeli)
  • Okul tarafından öğrenci adına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5-b maddesi uyarınca staj yapacağı süreler içerisinde Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Hastalık Sigortası" giriş bildirgesinin yapılması
  • Sabıka kaydı,
  • Sağlık raporu,
  • Öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumlarından alacakları resmi bir takdim yazısı,
  • T.C. nolu nüfus hüviyet cüzdanı (veya tasdikli örneği),
  • Üç adet fotoğraf,
  • İkametgah belgesi,
  • Velisinin imzasını taşıyan taahhütname
  • Staj Başvuru Formu

  NOT:Başvuru sayısının kontenjandan fazla olması durumunda okullara staj için başvuruda bulunan öğrencileri başarı durumuna göre değerlendirmesi ve tarafımıza bildirmesi istenmektedir.

  BAŞVURU TARİHİ

  Şirketlerimiz Lise dönemi stajları için 3308 Sayılı Mesleki eğitim Kanunu gereğince, çalıştırdıkları personel sayısının % 5'inden az, % 10'undan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi imkanı sunar. Staj başvuruları Ocak – Eylül dönemi için kabul edilmektedir. Başvuru sahiplerine başvuruları hakkında olumlu / olumsuz cevap verilmektedir.

  Özgeçmişinizi "Staj başvuruları" pozisyonumuza göndermeniz gerekmektedir.

  STAJ YAPILABİLECEK DEPARTMANLAR

  Lojistik Hizmetler Müdürlüğü (Personel, İdari İşler ve Satınalma) / Üretim Müdürlüğü / Satış Müdürlüğü / Teknik Hizmetler Müdürlüğü / Kalite ve Kontrol Yönetimi Müdürlüğü / Muhasebe Müdürlüğü

  STAJ AMİRİ VE GÖREVLERİ

  Staj yapacaklar, stajlarını, staj süresinde görevlendirilecek staj amirininin nezaretinde yaparlar.

  • Staj başvuruları Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, Personel ve İdari İşler Şefliği ile İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
  • Staj dönemleri boyunca öğrencilere koçluk yapacak, tercihen gönüllü, en az şef seviyesinde teknik ve idari bölümlerden birer çalışanımız şirketlerimizde koç olarak belirlenmektedir.
  • Staj koçu, staj yapanların, staj programı ve konusu dışında kalan işlerle meşgul olmamalarını, staj programının gerektiği şekilde uygulanmasını, staj yapanların işyerlerinde disiplin ve iş güvenliğini bozucu hareketlerde bulunmamalarını sağlar.

  DİSİPLİN İŞLERİ

  • Staj yapanlar, nezdinde staj yaptıkları işyerlerinin personel yönetmeliği, etik kuralları, disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümleriyle çalışma ve iş şartlarına tabidirler.
  • Aksine hareket olunduğu takdirde ve izinsiz, mazeretsiz üç gün veya bir staj döneminde 5 gün devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek keyfiyetin mucip sebepleri belirtilerek staj yapılan şirket aracılığı ile Öğretim kurumuna ve ailelerine bildirilir. Böyle bir halde, stajyer bakımından herhangi bir kanuni talep hakkı doğmaz.

  STAJ İPTALİ

  Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:

  • Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
  • Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
  • Staj süresi sona ermeden Şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,

  Stajı iptal edilen öğrencilere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.

  Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Şirketlerimizin Lojistik Hizmetler Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Şefliği'ne bilgi verilmesi gerekmektedir.

  HASTALIK VE KAZA HALLERİ

  Staj sırasında hastalanıp da hastalığı yedi günden fazla devam eden veya herhangi bir kazaya uğrayan staj yapanın adı, soyadı, hastalığının veya kazanın mahiyeti, staj yaptığı işyeri tarafından staj yapanın ailesine ve ilgili olduğu öğretim kurumuna bildirilir. Hastalık ve kaza halinde stajyer ve ailesi tarafından işverene rücu edilemez. Staj yapanlar işyerinin imkanları nispetinde sağlık hizmetlerinden faydalanırlar.

 • Yüksek Öğretim Staj Koşulları

  YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPILAN ZORUNLU STAJ KABUL ŞARTLARI

  Adaylar, OYAK Çimento Grubu’na ayrılan staj kontenjanları için en geç 30 Nisan tarihine kadar başvurabilirler. Staj başvurularının değerlendirilmesi OYAK Çimento Grubu tarafından en geç Mayıs ayı birinci haftasında tamamlanır. Değerlendirme sonuçları Mayıs ayı ikinci haftasında başvurularının kabul edilip edilmediği adaylara bildirilir.

  OYAK Çimento Grubu’na yapılan başvurular Şirketlerimizin Lojistik Hizmetler Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Şefliği tarafından öncelikle ihtiyaçlarımız ve kapasitemiz göz önünde bulundurularak değerlendirilmekte ve buna göre yerleştirilme yapılmaktadır.

  Staj hakkı tanınırken;

  • Zorunlu staj başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.
  • Öğrenciliği devam eden ve staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler,
  • Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar,
  • Şirket tercihlerine daha yakın olan veya örtüşen adaylar öncelik almaktadır.
  • İdari Bölümler ile üniversitelerin mühendislik fakultelerinden Makine, Elektrik – Elektronik, Kimya, Endüstri, İşletme, Malzeme, Maden, Jeoloji, İnşaat Mühendisliği öğrencileri öncelikli staja kabul edilmektedir.
  • Staja kabul edilen öğrencilerin sigorta primleri ilgili okullar tarafından yapılmaktadır. Okullar tarafından sigorta yaptırılmayan öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmemektedir.
  • Şirketlerimiz, staja kabul edilen öğrencilere bir öğün öğle yemeği ile servis imkanı sunmaktadır.
  • Şirketimizce öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili koruyucu malzeme (Baret, maske, kulak tıkacı vb.) verilmektedir.
  • Staj yapacaklar, staj yaptıkları işyerinin imkanları nispetinde sosyal hizmetlerden (servis, yemek, konaklama v.s. ) parasız olarak faydalanabilirler. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye bağlı olarak yapılmakta olan yardımlardan staj yapacaklar istifade edemezler. İşyerleri ile stajyerler arasındaki münasebet bir hizmet ve iş akdi niteliğinde olmayıp bir eğitim ilişkisinden ibarettir. 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tábi tutulan öğrenciler için sigorta, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir.

  BAŞVURU EVRAKLARI

  • Lisans 1. Sınıfı tamamlamış olmak (ön lisans öğrencileri başvuruları da alınmaktadır.)
  • Stajın zorunlu olduğuna dair okuldan alınacak bir yazı (staj başlangıç – bitiş tarihi belirtilmeli)
  • Okul tarafından öğrenci adına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5-b maddesi uyarınca staj yapacağı süreler içerisinde "iş kazası ve meslek hastalığı sigortası" giriş bildirgesinin yapılması
  • Öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumu kurumu tarafından yapılan sigorta giriş bildirgesi
  • Sabıka kaydı,
  • Resmi bir hastaneden alınacak Sağlık raporu,
  • **Akciğer röntgeni, İşitme testi, Tetenoz aşısı**
  • Öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumlarından alacakları resmi bir takdim yazısı,
  • İkametgah Belgesi,
  • Velisinin imzasını taşıyan taahhütname
  • T.C. nolu nüfus hüviyet cüzdanı (veya tasdikli örneği),
  • Üç adet fotoğraf,
  • Staj Başvuru Formu
  • Yetkinlik bazlı mülakat aşamalarımızı başarıyla tamamlamak
  ** Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve Üretim Müdürlüğü staj başvurulunda zorunludur.**

  BAŞVURU TARİHİ

  • Şirketlerimiz staj yaptırılacak öğrenci sayısını gelen talepler ve birim müdrülüklerinin uygunluğu doğrultusunda belirlemektedir.
  • Staj başvuruları Mart'ta başlamaktadır, Nisan'da bitmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.
  • Mayıs ayında başvuru sahiplerine başvuruları hakkında cevap verilmektedir.

  Özgeçmişinizi "Staj başvuruları" pozisyonumuza göndermeniz gerekmektedir.

  STAJ SÜRESİ

  • Yaz staj dönemi Haziran - Temmuz – Ağustos - Eylül aylarını kapsamaktadır.
  • Staj süresi, öğrencinin okulundan aldığı yazıda belirtilen, öğrencinin zorunlu staj yapması gereken süre kadardır.

  STAJ AMİRİ VE GÖREVLERİ

  Staj yapacaklar, stajlarını, staj süresinde görevlendirilecek staj amirininin nezaretinde yaparlar.

  • Mühendislik alanındaki stajyerlerin Üretim Müdürlüğü, Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürlüğü ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nde (mekanik, elektrik ve elektronik) staj yapmalarına imkan tanınmaktadır.
  • Staj başvuruları için Üretim Müdürlüğü, Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürlüğü ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nden (mekanik, elektrik ve elektronik) bir çalışana sorumluluk verilmekte, söz konusu departman(lar) tarafından tüm başvurular incelenerek adayların uygun bölümlere yerleştirilmesi sağlanmaktadır.
  • Staj dönemleri boyunca öğrencilere koçluk yapacak, tercihen gönüllü, en az şef seviyesinde teknik ve idari bölümlerden birer çalışanımız şirketlerimizde koç olarak belirlenmektedir Staj koçu, staj yapanların, staj programı ve konusu dışında kalan işlerle meşgul olmamalarını, staj programının gerektiği şekilde uygulanmasını, staj yapanların işyerlerinde disiplin ve iş güvenliğini bozucu hareketlerde bulunmamalarını sağlar.

  DİSİPLİN İŞLERİ

  • Staj yapanlar, nezdinde staj yaptıkları işyerlerinin personel yönetmeliği, etik kuralları, disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümleriyle çalışma ve iş şartlarına tabidirler.
  • Aksine hareket olunduğu takdirde ve izinsiz, mazeretsiz üç gün veya bir staj döneminde 5 gün devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek keyfiyetin mucip sebepleri belirtilerek staj yapılan şirket aracılığı ile Öğretim kurumuna ve ailelerine bildirilir. Böyle bir halde, stajyer bakımından herhangi bir kanuni talep hakkı doğmaz.

  STAJ İPTALİ

  Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:

  • Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
  • Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
  • Staj süresi sona ermeden Şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,

  Stajı iptal edilen öğrencilere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.

  Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Şirketlerimizin Lojistik Hizmetler Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Şefliği'ne bilgi verilmesi gerekmektedir.

  HASTALIK VE KAZA HALLERİ

  Staj sırasında hastalanıp da hastalığı yedi günden fazla devam eden veya herhangi bir kazaya uğrayan staj yapanın adı, soyadı, hastalığının veya kazanın mahiyeti, staj yaptığı işyeri tarafından staj yapanın ailesine ve ilgili olduğu öğretim kurumuna bildirilir. Hastalık ve kaza halinde stajyer ve ailesi tarafından işverene rücu edilemez. Staj yapanlar işyerinin imkanları nispetinde sağlık hizmetlerinden faydalanırlar.

  STAJ YAPILABİLECEK DEPARTMANLAR

  Lojistik Hizmetler Müdürlüğü (Personel, İdari İşler ve Satınalma) / Üretim Müdürlüğü / Satış Müdürlüğü / Teknik Hizmetler Müdürlüğü / Kalite ve Kontrol Yönetimi Müdürlüğü / Muhasebe Müdürlüğü

 • Staj Başvuru Formu

  OYAK Çimento şirketlerinde staj başvurusunda bulunmak için, aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz. İlginize teşekkür ederiz.

  Başvuru yapmak istediğiniz bölümü seçin.

  Staj Türü

  Adınız

  Soyadınız

  E-Posta Adresi

  Telefon

  Başvuru yapmak istediğiniz şirketi seçin

  Cv'nizi ekleyin

  CV'niz 300 KB'den büyük olmamalıdır.
  Dosya Ekle

  Mesaj

  Güvenlik Kodu

  Formu göndermeden önce gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz.