OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.

OYAK Çimento, Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanları ile yola devam etmek üzere çalışmalarını yürütmektedir.

 • İnsan Kaynakları Vizyonumuz
  • Şirket stratejilerini destekleyen, verimliliği yüksek, dinamik, gelişime açık, ben yerine biz diyen, mutlu, motive insan gücüne sahip ve çalışılmak istenen bir şirket olmak.
  • OYAK Çimento yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlarla fark yaratma vizyonuyla hareket eder. Bunun için bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive eder.
 • İnsan Kaynakları Politikamız

  OYAK Çimento vizyon ve hedeflerine ulaşırken en değerli kaynak, şirketine gönülden bağlı ve yüksek nitelikli insan gücüdür.

  OYAK Çimento,

  • Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmeyi amaçlamaktadır.
  • Sermaye, makine-ekipman ve insan kaynağındaki verimliliğe önem veren yalın bir organizasyon olan OYAK Çimento, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımcılığın değer gördüğü, proaktif yaklaşımların benimsendiği, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir grup olma hedefini benimsemektedir.
  • Günün gelişen koşullarına uygun ve değişen yönetim trendlerini takip eden İK sistem ve uygulamalarını hayata geçiren OYAK Çimento, çalışanına verdiği değerin önemini uygulamalarıyla göstermektedir.
 • Gruba Nitelikli İşgücü Kazandirma
  • İşin gerektirdiği nitelikleri, yetkinlikleri, kişisel becerileri ve bireysel performansları ele alarak, objektif ve adil bir değerlendirme yapar.
  • Çalışanların çalıştıkları birimin hedefleri ve kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturur.
  • Geri bildirimle yönetim anlayışının doğruluğuna inanır ve buna uygun ortam yaratır.
  • Çalışanların kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını OYAK Akademi üzerinden sunar.

  Bu hedef ve ilkeler doğrultusunda OYAK Çimento insan kaynakları politikamızı şu çerçevede hayata geçiririz:

   Doğru İşe Doğru İnsan

   • Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek, doğru iş için doğru zamanda doğru insan kaynağını kazandırmak
   • Efektif insan kaynakları planlamasıyla rekabet gücünü artırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek
   • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak
   • Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarını sağlamak

   Gelişen - Öğrenen Organizasyon

   • Çalışanların kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini ön planda tutarak sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemek
   • Mevcut personeli verimlilik, kalite, problem çözme teknikleri, teknoloji, yönetim uygulamaları gibi konularda sürekli geliştirerek süreçleri iyileştirmek
   • Hedef bazlı yönetim modeliyle çalışanların başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak

   Motivasyonu Yüksek Mutlu Çalışan

   • Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak
   • Şirket içinde “ben” yerine “biz” kültürünü oluşturmak,
   • Çalışanların yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak
   • Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek
   • Çalışanlar için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirkete bağlılıklarını ön planda tutmak ve artırmak
   • Çalışanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “kurum kültürü ve bilinci”nin oluşmasını sağlamak

   Yetenekleri Keşfeden – Değerlendiren

   • Ortak hedeflere ulaşmak için sorumlulukların üstlenildiği, karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı çalışma ortamı sağlamak
   • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek ve desteklemek
   • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, şirkete, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirlerin üretilmesini sağlamak
   • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için grup içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarını artırmak

   Önce İnsan

   • İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincinin ön planda tutulduğu bir çalışma ortamı sağlamak ve sürekli kılmak
   • İSG uygulamalarımızla örnek bir şirket olmak için tüm gücümüzle çalışmak
   • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için İSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve azaltıcı tedbirleri almak
   • Sürdürülebilir İSG Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmek, hedefler ve yönetim programları belirlemek
 • Çalışan Profili
 • İşe Alım Süreci ve Başvuruların Değerlendirilmesi

  OYAK Çimento, yeni mezun ve deneyimli adayların yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun niteliklerine ve yetkinliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarını uygular.

  • DISC Analizi
  • BELBİN Davranış Envanteri
  • Genel Yetenek Testi
  • İngilizce Seviye Tespit Sınavı
  • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar

  Değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara ilgili şirket tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amaç, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamaktır.

  Şirkete yeni katılan çalışanların hızla OYAK Çimento'ya entegre olmalarını sağlamak için İşe Uyum Programı (Oryantasyon Programı) düzenlenir.

  Bu program dahilinde;

  • Grubun tanıtımı, vizyon, misyon, değerleri ve hedefleri,
  • Şirket tanıtımı, vizyon, strateji ve hedefleri,
  • Fonksiyon ve pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler,
  • Oryantasyon eğitimlerinin ataması yapılır.
 • Çalışanların Gelişimine Yatırım, Bağlılık ve Motivasyon Artırıcı Uygulamalar

  OYAK Çimento, nitelikli, başarılı, kendine güvenen bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendir.

  Yaratıcılığa ortam yaratacak engellerin kaldırıldığı, çalışanların potansiyellerini gerçekleştirebileceği, sürekli gelişimi hedefleyen, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve iletişime değer veren bir kurum kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

  Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği, çalışan performansını düzenli olarak izleyebildiği, öneri sistemi aracılığıyla çalışanların öneri ve beklentilerini yöneticilerine iletebildiği açık iletişimi kurar.

  Teknik ve bilimsel makale yazımını teşvik eder, çalışanların sektörel birikimlerinin ulusal ve uluslararası yayınlarda değer bulmasına ortam yaratır ve destek verir.

  Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlar.

  Şirketler arası motivasyonu artıracak iç iletişim faaliyetlerini koordine eder.